Divide and Fight v2.19c

– – Fix lỗi thử ly không hút máu
 – – Fix lỗi Thần rừng chết bỏ rễ 
Hết

Game2f.com Divide and Fight v2.19c.zip