Divide and Fight v2.14d

Map Divide & Fight v2.14d – Divide and Fight v2.14d.w3x by Leo Oblivion (VietNam)

Tình hình là phiên bản Divide and Fight v2.14c còn nhiều lỗi quá, thế nào Leo cũng fix sớm và ra phiên bản mới là v2.14d

 

W3xmap.com Divide and Fight v2.14d.zip