Cac chu tuoi win map nay 2.5b

Đây là map các chú tuổi gì win version 2.5b

Download: Game2e.com Cac chu tuoi gi v2.5b.w3x