Divide and Fight v2.21.w3x

Changelog Divide and Fight 2.21

– Cân bằng tốc độ di chuyển mặc định của tất cả các Tướng
– Cân bằng sức phòng thủ mặc định của tất cả các Tướng
– Fix một số lỗi nhỏ
Hero :
Thổ Thần : Skill 2 giảm sát thương từ 50/100/150/200 xuống còn 40/80/120/160
Bò Điên  :  Skill 2 Thời gian phục hồi giảm từ 24 xuống còn 12 giây
Ultimate : Giảm từ 140/125/110 xuống còn 100 giây
Chúa Tể Muôn Thú : Ultimate Tăng thời gian tác dụng từ 20 lên 30 giây
Cuồng Bạo : Skill 1 giảm thời gian phục hồi từ 6 giây xuống còn 4 giây , giảm nội lực xuống còn 60
Đạo Tặc     : Skill 2 thời gian phục hồi giảm xuống còn 17 giây
Đồ tể         : Đối với map thường , tăng 1 chỉ số khi hỗ trợ giết tướng địch
Độc cô      : Skill 2 giảm thời gian phục hồi từ 23/18/13/8 xuống còn 11/10/9/8 giây , Tốc độ di chuyển tăng 14%
Gấu Đô Vật : Skill 1 giảm nội lực xuống còn 100 mana
Hắc Điểu   : Skill 1 giảm thời gian giảm từ 14 xuống còn 9 giây
Hàn Ưng  :  Skill 3  (Giảm) tăng tốc độ từ 5/15/25/35%
Ultimate Sát thương tuyệt đối giảm còn sát thương giảm thiểu
Hoàng Tử : Skill 3 Giảm thời gian 10/8/6/4 xuống còn 6/5/4/3 giây
Lôi Thần  : Skill 2 Cho tác dụng với skill 1
Ma Cà Rồng :Skill 1 Thời gian phục hồi giảm từ 25 xuống còn 18 giây
Ultimate giảm nội lực tiêu hao từ 200/375/550/725 xuống còn 100/150/200/250, giảm thời gian phục hồi 50/40/30 xuống còn 35/30/25 giây
Nàng tiên cá : SKill 2 Giảm nội lực tiêu hao từ 80/120/160/200 xuống còn 80/90/100/110
Ultimate Tăng sát thương cho ảo ảnh từ 60/70/80 lên 80/85/90%
Ngự lâm quân : Skill 1 nội lực giảm xuống còn 70/80/90/100 mana
Sứ Giả Địa Ngục : Skill 1 giảm thời gian phục hồi từ 30 xuống còn 24 giây laughing
Thần Biển Cả  : Skill 1 tăng đánh lan từ 20/28/36/44 lên 30/40/50/60%
Skill 3 tăng kháng phép từ 12/16/20/24 lên 20/26/32/38%
Voi ma mút    : Skill 1 giảm thời gian từ 15 xuống còn 12 giây, giảm nội lực tiêu hao xuống còn 100/110/120/130
Võ Sĩ Giác Đấu : Skill 1 tăng tốc độ bay của đạn , giảm nội lực tiêu hao từ 140 xuống còn 100 mana, giảm thời gian từ 12 xuống còn 10 giây
Skill 3 : Giảm thời gian lặp lại từ 9/8/7/6 xuống còn 8/7/6/5 giây

Download: Game2e.com Divide and Fight v2.21.zip