Huyen Thoai Vo Lam Defense 4.7.9

Các lệnh trong Map: vn (về nhà)

  • Item: 4 Item cơ bản, Giáp, Mũ, Đai, Kiếm => Nâng cấp +4
  • Săn thủy tinh để nâng cấp Item +4 => Trang bị thường, tinh luyện, truyền thuyết (có 3 loại trang bị ứng với 3 loại thủy tinh Sức mạnh, nội công, thân pháp)
  • Quan Ấn: Khi đủ tiền và danh vọng(Lumber: có được khi đánh quái và event) có thể mua quan ấn Hiệu úy, sau đó nâng cấp lên Thống lĩnh, Phó Tướng, Đại Tướng, Nguyên soái
  • Trang sức: hợp nhất Mũ, Giáp, Đai +4 => hạng liên, dùng huyền tinh 1,2,3,4 để nâng cấp hạng liên (có tỉ lệ thành công)

Cách chơi: đơn giản, vào game train level, train gold, lumber sau đó săn boss up item, phòng thủ

  • Category: Hero Defense
  • Tileset: Cityscape
  • Dimensions: 192×128
  • Playable Area: 191×128
  • Recommended Players: 6

Download: http://www.mediafire.com/file/yec78bjb3oou478/